مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد HTTP 99.24 % HTTP 907.34 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 774.72 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.93%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 792.49 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 99.89%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 757.51 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.68%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 687.46 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 99.82%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 677.43 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 99.78%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 760.40 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 99.22%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 761.30 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 99.93%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 650.30 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 99.86%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 667.18 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 99.86%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 665.66 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 635.11 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 617.72 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 92.05%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 636.17 ms
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد Ping 98.75 % PING 16.01 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 95.69%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 30.33 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 97.62%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 31.61 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 97.82%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.29 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 97.68%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 41.94 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 98.86%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 44.35 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 97.2%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 31.75 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 98.58%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 34.12 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 99.04%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 35.31 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 99.64%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 34.85 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 99.54%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 34.83 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 99.89%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 34.71 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 99.86%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 33.67 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 99.83%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 33.61 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی

بروز رسانی حساب های ابری
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۲:۰۰:۰۰

حساب های ابری در تاریخ 3 مهر 1400 ساعت 12 الی 12:15 بروزرسانی خواهد شد.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۰۹:۴۵

پایداری شرایط
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰۸:۰۰:۰۰

کلیه حساب های ابری در شرایط پایدار به سر میبرند.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۱۰:۲۷
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.