مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد HTTP 99.8 % HTTP 1867.10 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2047.32 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.41%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2744.07 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.12%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3050.85 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2689.41 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2838.39 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.41%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3492.53 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1488.86 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1123.02 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1061.39 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1091.95 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 935.06 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 99.71%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 925.84 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 893.64 ms
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد Ping 99.36 % PING 6.08 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 7.97 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 98.83%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 8.33 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 98.82%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 6.62 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 99.71%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 6 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.41%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 9.21 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.71%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 6.88 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.12%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 6.28 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.41%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4.82 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 99.71%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4.62 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.42%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 5.22 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4.66 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 99.12%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4.96 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 99.03%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 5.14 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی

بروز رسانی حساب های ابری
تاریخ وقوع:
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۲:۰۰:۰۰

حساب های ابری در تاریخ 3 تیر 1402 ساعت 12 الی 12:15 بروزرسانی خواهد شد.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۰۹:۴۵

پایداری شرایط
تاریخ وقوع:
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۰۸:۰۰:۰۰

کلیه حساب های ابری در شرایط پایدار به سر میبرند.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۱۰:۲۷
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.