مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد HTTP 99.65 % HTTP 885.05 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 99.11%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 598.68 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 358.46 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 680.28 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 492.39 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 364.31 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.44%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 460.40 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 345.12 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 99.44%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 439.28 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 406.29 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.44%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 375.73 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 415.48 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.44%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 416.62 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 99.18%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 651.85 ms
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد Ping 99.67 % PING 8.50 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4.39 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4.31 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 99.16%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 6.69 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.44%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 6.20 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 5.69 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 5.60 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 5.36 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 99.44%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 5.66 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 5.42 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 5.14 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 5.66 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.44%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4.78 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4.56 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی

بروز رسانی حساب های ابری
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۲:۰۰:۰۰

حساب های ابری در تاریخ 3 مهر 1400 ساعت 12 الی 12:15 بروزرسانی خواهد شد.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۰۹:۴۵

پایداری شرایط
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰۸:۰۰:۰۰

کلیه حساب های ابری در شرایط پایدار به سر میبرند.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۱۰:۲۷
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.