مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد HTTP 99.7 % HTTP 603.15 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.93%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 447.47 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.65%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 454.99 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.78%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 454.92 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.75%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 443.75 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 99.78%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 421.36 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.62%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 501.56 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.31%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 623.97 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.59%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 550.64 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.75%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 460.98 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 99.75%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 499.04 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.78%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 584.63 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 99.75%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 487.23 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 99.95%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 490.47 ms
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد Ping 99.74 % PING 40.51 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3.91 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4.00 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.91%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4.21 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.91%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4.10 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4.01 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.91%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4.02 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3.95 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.63%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3.81 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3.95 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 99.25%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 24.23 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.35%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 33.96 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3.97 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 99.03%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3.95 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی

بروز رسانی حساب های ابری
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۲:۰۰:۰۰

حساب های ابری در تاریخ 3 مهر 1400 ساعت 12 الی 12:15 بروزرسانی خواهد شد.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۰۹:۴۵

پایداری شرایط
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰۸:۰۰:۰۰

کلیه حساب های ابری در شرایط پایدار به سر میبرند.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۱۰:۲۷
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.