مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد Ping 98.15 % PING 20.90 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 93.27%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 51.24 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 96.02%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 50.49 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 97.66%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 48.56 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 98.07%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 46.09 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 98.62%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 46.01 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 98.73%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 44.66 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 98.48%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 44.52 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 98.33%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 43.97 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 99.14%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 45.48 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 98.32%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 45.09 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 98.82%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 45.06 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 98.9%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 44.96 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 98.77%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 45.35 ms
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد HTTP 98.46 % HTTP 1322.60 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 99.9%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1282.40 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 99.33%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1384.34 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 99.18%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1231.28 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 99.47%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1258.32 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1008.68 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 92.83%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 999.18 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 92.69%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1162.93 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 99.63%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1336.47 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 99.84%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2681.32 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 99.26%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 2328.73 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 99.88%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1319.27 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.88%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1209.78 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.92%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1167.75 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی

بروز رسانی حساب های ابری
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۲:۰۰:۰۰

حساب های ابری در تاریخ 3 مهر 1400 ساعت 12 الی 12:15 بروزرسانی خواهد شد.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۰۹:۴۵

پایداری شرایط
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰۸:۰۰:۰۰

کلیه حساب های ابری در شرایط پایدار به سر میبرند.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۱۰:۲۷
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.