مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد HTTP 99.8 % HTTP 809.89 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 99.88%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 634.48 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 99.75%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 648.31 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 99.96%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 707.93 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 99.75%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 701.14 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 99.71%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 729.43 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.46%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 687.61 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.86%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 663.48 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.96%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 638.68 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 632.53 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 99.86%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 637.28 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.82%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 646.29 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 640.78 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 697.12 ms
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد Ping 99.48 % PING 18.46 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 99.92%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 34.44 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 99.93%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 34.32 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 99.82%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 36.49 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 99.71%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 37.11 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 98.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 43.98 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.25%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 40.32 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 38.12 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.93%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 37.33 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 37.15 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 99.79%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 36.81 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 98.96%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 37.76 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 98.26%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 38.44 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 98.86%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 38.34 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی

بروز رسانی حساب های ابری
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۲:۰۰:۰۰

حساب های ابری در تاریخ 3 مهر 1400 ساعت 12 الی 12:15 بروزرسانی خواهد شد.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۰۹:۴۵

پایداری شرایط
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰۸:۰۰:۰۰

کلیه حساب های ابری در شرایط پایدار به سر میبرند.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۱۰:۲۷
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.