مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد Ping 98.19 % PING 21.81 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 93.47%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 46.77 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 93.65%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 47.06 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 96.2%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 46.91 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 98.11%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 45.33 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 98.42%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 44.94 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 98.73%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 46.65 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 98.86%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 45.43 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 99.3%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 45.22 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 99.31%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 45.35 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 99.47%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 45.38 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 99.63%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 45.53 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 99.14%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 47.68 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 98.57%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 47.99 ms
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد HTTP 99.4 % HTTP 751.59 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 999.69 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1004.38 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 99.88%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 991.46 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 99.91%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1077.51 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 99.78%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 973.96 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 99.92%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 952.13 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 905.28 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 94.55%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 966.74 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 99.8%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 952.47 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1002.41 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 965.48 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 99.92%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1001.95 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.43%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1065.68 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی

بروز رسانی حساب های ابری
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۲:۰۰:۰۰

حساب های ابری در تاریخ 3 مهر 1400 ساعت 12 الی 12:15 بروزرسانی خواهد شد.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۰۹:۴۵

پایداری شرایط
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰۸:۰۰:۰۰

کلیه حساب های ابری در شرایط پایدار به سر میبرند.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۱۰:۲۷
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.