مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد HTTP 99.19 % HTTP 1075.77 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 540.87 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 98.32%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 562.80 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 503.43 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 95.26%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 460.91 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 677.87 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 341.81 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 99.15%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 444.11 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 98.6%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 563.46 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 384.56 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 402.82 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 364.22 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 335.95 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 819.53 ms
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد Ping 99.28 % PING 6.72 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.67%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 5.75 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 97.21%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 8.64 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 98.87%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 7.71 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.44%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 7.16 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 98.87%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 6.34 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4.73 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4.78 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.44%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 5.32 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 98.59%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4.96 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4.67 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4.78 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 99.16%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4.82 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4.58 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی

بروز رسانی حساب های ابری
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۲:۰۰:۰۰

حساب های ابری در تاریخ 3 مهر 1400 ساعت 12 الی 12:15 بروزرسانی خواهد شد.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۰۹:۴۵

پایداری شرایط
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰۸:۰۰:۰۰

کلیه حساب های ابری در شرایط پایدار به سر میبرند.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۱۰:۲۷
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.