مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد HTTP 99.78 % HTTP 781.14 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 698.24 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 730.70 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 711.22 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 712.63 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.59%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 691.49 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 679.96 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.39%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 688.16 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.92%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 680.98 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.72%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 683.22 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.96%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 648.21 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 624.74 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.63%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 631.63 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 99.87%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 620.11 ms
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد Ping 99.79 % PING 16.85 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 35.95 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.63%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 38.12 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.8%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 33.81 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.8%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 33.68 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.51%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 33.51 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 99.8%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 33.48 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.8%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 35.64 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.84%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 33.57 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.92%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 33.30 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 33.16 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 99.92%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 33.32 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.8%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 33.03 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 99.91%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 33.28 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی

بروز رسانی حساب های ابری
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۲:۰۰:۰۰

حساب های ابری در تاریخ 3 مهر 1400 ساعت 12 الی 12:15 بروزرسانی خواهد شد.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۰۹:۴۵

پایداری شرایط
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰۸:۰۰:۰۰

کلیه حساب های ابری در شرایط پایدار به سر میبرند.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۱۰:۲۷
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.