مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد Ping 99.63 % PING 24.57 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 48 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 48.22 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 99.61%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 48.03 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 99.71%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 47.96 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 99.85%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 48.76 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 99.71%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 48.07 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 99.81%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 50.26 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 99.42%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 51.08 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.66%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 51.36 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.46%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 51.61 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.51%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 52.78 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 54.14 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 99.74%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 59.77 ms
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد HTTP 99.65 % HTTP 871.59 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 471.65 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 99.9%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 488.57 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 96.2%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 472.93 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 471.74 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 497.85 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 99.95%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 493.15 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 502.74 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 99.95%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 542.27 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 509.84 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 541.51 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 517.63 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 510.10 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 506.60 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی

بروز رسانی حساب های ابری
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۲:۰۰:۰۰

حساب های ابری در تاریخ 3 مهر 1400 ساعت 12 الی 12:15 بروزرسانی خواهد شد.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۰۹:۴۵

پایداری شرایط
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰۸:۰۰:۰۰

کلیه حساب های ابری در شرایط پایدار به سر میبرند.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۱۰:۲۷
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.