مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد Ping 93.4 % PING 19.78 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 83.81%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 47.36 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 81.25%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 48.54 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 79.35%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 49.15 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 81.39%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 48.03 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 86.25%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 46.61 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 99.18%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.35 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 99.46%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.46 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 99.75%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.84 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 99.64%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.86 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 99.68%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.25 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 99.46%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.98 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 99.82%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.97 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 99.62%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.72 ms
OPERATIONAL وضعیت سرویس های ابری دانا با متد HTTP 94.93 % HTTP 889.96 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 86.98%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 736.66 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 87.44%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 695.05 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 87.47%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 740.44 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 87.41%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 729.46 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 87.48%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 732.88 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 99.5%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 661.04 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 722.83 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 715.73 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 99.96%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 702.60 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 689.68 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 98.93%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 663.37 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 99.89%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 675.10 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 99.95%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 689.17 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی

بروز رسانی حساب های ابری
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۲:۰۰:۰۰

حساب های ابری در تاریخ 3 مهر 1400 ساعت 12 الی 12:15 بروزرسانی خواهد شد.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۰۹:۴۵

پایداری شرایط
تاریخ وقوع:
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰۸:۰۰:۰۰

کلیه حساب های ابری در شرایط پایدار به سر میبرند.

تاریخ ارسال:
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۵:۱۰:۲۷
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.